Αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο Ν. 4887/2022 για τον τομέα της αγροδιατροφής

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση  για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται  από το Νέο Αναπτυξιακού Νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη  (ν.4887/2022).

Η αίτηση υπαγωγής αφορά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή για τις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στην μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για όλες τις επιχειρήσεις.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φορείς επενδύσεων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • Εμπορική εταιρεία
  • Συνεταιρισμός
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
  • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25
  • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ

Θα χρειαστείτε είτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet  του νόμιμου εκπροσώπου
  • τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet 
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας από 03 Οκτωβρίου έως 30  Δεκεμβρίου 2022.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα υποστήριξης αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή.

Πληροφορίες υπηρεσίας