Εξωδικαστικός μηχανισμός

Στην πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μπορεί να υποβάλει αίτηση:

  • φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα ή που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχει πτωχευτική ικανότητα
  • νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν:

  • οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση, οι συνοφειλέτες ή εγγυητές τους και οι εκπρόσωποί τους
  • οι πιστωτές (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιοι φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενοι), οι εμπειρογνώμονες και οι συντονιστές που εμπλέκονται στην αίτηση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: