Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχετε έδρα στην Ελλάδα ή ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα πρέπει να καταχωρίσετε τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων σας. Η αρχική καταχώριση και τυχόν τροποποιητική δήλωση γίνεται εντός 60 ημερών από την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή από τη μεταβολή των στοιχείων αντίστοιχα.

Για εγγραφές στο φορολογικό μητρώο ή μεταβολές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων έως και 31.08.2022 οι υπόχρεοι υποβάλλουν αρχική ή τροποποιητική δήλωση αντίστοιχα έως την 31η.10.2022. Για εγγραφές ή μεταβολές μετά την 31η.10.2022 ισχύει η προθεσμία των 60 ημερών.

Η πρόσβαση για την υποβολή δήλωσης γίνεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο που έχει δηλωθεί στο Taxisnet. Η πρόσβαση για λόγους ενημέρωσης παρέχεται από 1η.11.2022 για τα υπόχρεα πρόσωπα και από 1η.7.2023 για το ευρύτερο κοινό.

Πληροφορίες υπηρεσίας