Ηλεκτρονική τιμολόγηση προς τους φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να υποβάλετε το ηλεκτρονικό σας τιμολόγιο στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα.

Για να στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει:

  • Να επιλέξετε έναν πιστοποιημένο πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ο πάροχος θα σας καθοδηγήσει για τις λεπτομέρειες διασύνδεσης του ERP σας για την αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων.
  • Να γνωρίζετε τον κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής που βρίσκεται στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που είναι απαραίτητος για την παραλαβή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από την εκάστοτε αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή.
  • Να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που απαιτούνται.  

Όταν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο αφορά Δημόσια Σύμβαση, τα στοιχεία για τη συμπλήρωση των πεδίων βρίσκονται στο έγγραφο της σύμβασης. Για οποιαδήποτε περαιτέρω αναγκαία διευκρίνιση, θα πρέπει να απευθύνεστε στους αρμόδιους υπαλλήλους της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής.
Για κάθε αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, θα λάβετε αυτοματοποιημένα μηνύματα για την επιτυχή ή όχι παραλαβή του, καθώς και την κατάσταση επεξεργασίας του από τις Υπηρεσίες του φορέα έως την πληρωμή (ή τυχόν απόρριψη του).

Πληροφορίες υπηρεσίας