Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Μπορείτε να ζητήσετε την καταχώριση σας στο μητρώο αν είστε φυσικό πρόσωπο και διαθέτετε άδεια Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ. Την καταχώριση μπορούν να ζητήσουν και τα νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων οι Αξιολογητές ΜΠΕ μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου περιέχει και ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης των Αξιολογητών ΜΠΕ. Το Μητρώο έχει λειτουργική διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στο ΤΕΕ εάν είστε μηχανικός ή τους κωδικούς πρόσβασης στο  Taxisnet για τους υπόλοιπους
  • τον ΑΦΜ σας
  • τον αριθμό του ταυτοποιητικού σας εγγράφου
  • τα στοιχεία της άδειας σας ή των προσώπων που εκπροσωπείτε 

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου περιέχει και ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης των Αξιολογητών ΜΠΕ. 
Το Μητρώο έχει λειτουργική διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Διαγράφεστε αυτοδίκαια από το μητρώο εάν:

  • λήξει η χρονική διάρκεια της άδειας σας, χωρίς αυτή να ανανεωθεί
  • ανακληθεί η άδεια 
  • επιβληθεί η διοικητική κύρωση αφαίρεσης της άδειας

Στο Μητρώο έχουν πρόσβαση μόνον οι περιβαλλοντικές αρχές που έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Πληροφορίες υπηρεσίας