Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είτε ατομικά είτε ομαδικά, στον ετήσιο διαγωνισμό απονομής βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον ετήσιο διαγωνισμό έχουν:

  • μεμονωμένα, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι λειτουργοί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α’ ή Β΄ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου Τομέα.
  • ομάδες υπαλλήλων (όχι πάνω από 7 συμμετέχοντες) που προέρχονται από: α) οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος και άνω, β) συμπράξεις υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου Τμήματος και άνω για περιπτώσεις διυπηρεσιακών συνεργασιών ή γ) συμπράξεις μεμονωμένων υπαλλήλων διαφορετικών φορέων/υπηρεσιών/οργανικών μονάδων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή πρόταση. Στις περιπτώσεις αυτές, την αίτηση την υποβάλει συντονιστής-εκπρόσωπος της πρότασης, ο οποίος συμφωνείται από τα μέλη της ομάδας και ο οποίος θα αποτελεί και πρόσωπο επικοινωνίας.

Θεματικές και κατηγορίες βραβείων:

  • δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση και διακυβέρνηση
  • οικονομία, ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα
  • υγεία και κοινωνικές υποθέσεις 
  • παιδεία και πολιτισμός
  • ασφάλεια του πολίτη

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως και την Τρίτη 18/2/2022.

Πληροφορίες υπηρεσίας