Μηχανογραφικό αλλογενών

Οι αλλογενείς / αλλοδαποί υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καταχωρίζετε ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό σας δελτίο με τις επιλογές σας για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας