Επιλογή Διευθυντών και Διευθυντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής για την συμπλήρωση των θέσεων Διευθυντών/Προϊσταμένων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους κωδικούς σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Μπορείτε να υποβάλετε μία αίτηση για μία Περιφερειακή Διεύθυνση και να δηλώσετε μέχρι και πέντε (5) συνολικά ΠΣ και ΠΕΙΣ της οικείας βαθμίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλογής σας.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 09.12.2022 στι 08:00 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 09.01.2023 στις 16:00. 
 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε στάδια με την ανάρτηση πινάκων με τα αποστελέσματα κατάταξής σας, την ενδεχόμενη υποβολή ενστάνσεων σας και στην συνέχεια με την διεξαγωγή συνέντευξης.

Στάδιο 1ο: Πίνακες Δεκτών - Μη Δεκτών υποψηφίων
Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΠΠΣ) μέχρι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Π.Δ.Ε. και Βαθμίδα Εκπαίδευσης. Την ίδια μέρα θα αναρτηθούν οι παραπάνω πίνακες.

Στάδιο 2ο: Ενστάσεις
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους ήτοι από την Τετάρτη 18.01.2023 και ώρα 00:05 έως την Παρασκευή 20.01.2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της παρούσας εφαρμογής. 

Στάδιο 3ο: Αναπροσαρμογή Πινάκων Δεκτών –Μη δεκτών  Υποψηφίων 
Το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24.01.2023 και ώρα 14:00, οι ΠΕΠΠΣ θα αποφασίσουν αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, θα αναπροσαρμόζουν τους πίνακες των δεκτών μη δεκτών υποψηφίων και θα γίνει ανάρτηση οριστικών πινάκων δεκτών υποψηφίων. 

Πληροφορίες υπηρεσίας