Αίτηση εκπαιδευτικού για τοποθέτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούσατε να υποβάλλετε αίτηση για την επιλογή και την τοποθέτησή σας με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία μέχρι τις 25/7/2021.

Από τις 2/8/2021 έως και τις 4/8/2021 μπορούσατε να υποβάλλετε ενστάσεις επί της μοριοδότησης βάσει των δικαιολογητικών που είχατε υποβάλλει κατά την αίτηση.

Στις 6/8/2021 αναρτήθηκαν οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης μετά τις ενστάσεις και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων ανά ΠΕΠΠΣ.

Στις 11/8/2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συνεντεύξεων και την 14/8/2021 αναρτήθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης.

Την 18/8/2021 αναρτήθηκαν οι κυρωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία εκπαιδευτικών σε ΠΕΙΣ και ΠΣ καθώς και οι πίνακες κενών θέσεων όπου είχατε τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης. Στις 20/8/2021 αναρτήθηκαν οι σχετικοί τελικοί πίνακες μετά και τις συμπληρωματικές δηλώσεις.

Την 19/8 αναρτήθηκε η πρόσκληση για αποσπάσεις ή προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΕΙΣ.

Την 20/8 στις 12:00 και μέχρι και τη Δευτέρα 23/8 στις 23:59 μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για απόσπαση/προσωρινή τοποθέτηση σε ΠΣ ή ΠΕΙΣ.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα σχολείο ή δύο στην περίπτωση που αυτά είναι συνδεδεμένα.

Για την υποβολή της αίτησης χρειάζεστε λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Την 25/8/2021 οι εκπαιδευτικοί μπορείτε να δείτε την μοριοδότηση της αίτησής σας για απόσπαση σε ΠΣ και ΠΕΙΣ στην πλατφόρμα των αιτήσεων όπως και να υποβάλετε ένσταση επί της μοριοδότησης.
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν την 26/8/2021.

Στις 27/8/2021 αναρτώνται οι πίνακες εκπαιδευτικών προς απόσπαση σε ΠΣ και ΠΕΙΣ, κυρωμένοι από τις ΠΕΠΠΣ.
Στην πλατφόρμα μπορείτε να δείτε την τελική μοριοδότηση της αίτησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: aitiseispps@minedu.gov.gr.

Πληροφορίες υπηρεσίας