Αναζήτηση Δελτίων Νομολογιακής και Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης (ΔΝΒΕ)

Δείτε τα Δελτία Νομολογιακής και Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης (ΔΝΒΕ), όπου παρατίθενται αναλυτικά οι σημαντικότερες σκέψεις αποφάσεων της Ολομέλειας και των Τμημάτων του ΣτΕ. 

Οι αποφάσεις αυτές καλύπτουν όλους τους τομείς του συνταγματικού δικαίου, του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του γενικού και του ειδικού διοικητικού δικαίου. 

Βρείτε ακόμη, τις αποφάσεις που παραπέμπουν θέματα μείζονος σπουδαιότητας σε ευρύτερο σχηματισμό: στην Ολομέλεια, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας