Αίτηση εξώδικης αναγνώρισης απαιτήσεων / συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με το Δημόσιο

Φυσικά, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μπορούν να υποβάλουν οποιασδήποτε φύσης αιτήσεις προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων τους ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών τους με το Δημόσιο.

Θα χρειαστούν τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας