Υπολογισμός Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (eTEPAI)

Οι ιδιοκτήτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής μπορούν να υπολογίσουν το ΤΕΠΑΗ που οφείλουν και να λάβουν κωδικό πληρωμής e-Παραβόλου.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: