Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των σταθερών δεξαμενών καταγράφουν υποχρεωτικά τις δεξαμενές τους στο μητρώο.

Για κάθε εγγραφή, καταχωρίζουν στοιχεία:

  • διαχειριστές εγκαταστάσεων
  • εγκαταστάτες συστημάτων εισροών / εκροών
  • φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών
  • αποθηκευτές

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας