Ενδοομιλικές συναλλαγές

Με τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, γίνεται πολύ πιο απλό για τις επιχειρήσεις να χειριστούν αντίστοιχες υποθέσεις τους.

Επίσης, αποφεύγουν τη διπλή φορολόγηση, καθώς οι διαφορές που προκύπτουν με τις φορολογικές αρχές διαφόρων κρατών επιλύονται εκ των προτέρων.

Έτσι, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια για τις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους ελέγχους των φορολογικών αρχών.

Πληροφορίες υπηρεσίας