Αποδεικτικό καταβολής φόρου

Εκτυπώστε το αποδεικτικό καταβολής φόρου για τις φορολογίες:

  • κληρονομιών
  • δωρεών
  • γονικών παροχών
  • μεταβίβασης ακινήτων 

Το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας