Ενδοενωσιακή απόκτηση λιπάσματος παλαιών προδιαγραφών

Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ενδοενωσιακής απόκτησης ανόργανων λιπασμάτων παλαιού τύπου προδιαγραφών.

Θα χρειαστείτε τους εταιρικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας