Αίτηση ελεγκτή δόμησης / διαχείριση πορισμάτων ελέγχου

Οι μηχανικοί μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε ελεγκτής δόμησης και να διχειριστείτε τα πορισμάτα ελέγχου.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στις εφαρμογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Αν η αίτησή σας εγκριθεί, μπαίνει σε κλήρωση επιλογής ελεγκτή δόμησης και ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα.  

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος και το πόρισμα είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλους.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: