Υποβολή εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καταχωρίζουν υποχρεωτικά στο αρχείο επιθεώρησης κτιρίων:

  • τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων
  • τις εκθέσεις επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης κτιρίων
  • τις εκθέσεις επιθεώρησης των συστημάτων κλιματισμού κτιρίων

Επίσης τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα των εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: