Υποβολή εκθέσεων ενεργειακών ελέγχων

Οι ενεργειακοί ελεγκτές και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των μη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούν να καταθέσουν στο αρχείο ενεργειακών ελέγχων, τους ενεργειακούς ελέγχους που πραγματοποιούν.

Επίσης τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα των εκθέσεων που συντάσσονται κατά τους ενεργειακούς ελέγχους.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 2131513151 και στην ηλεκτρονική δνση: depea@prv.ypeka.gr

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: