Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών (ΜΗΔΑΣΟ)

Στο Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών μπορούν:

  • οι Διευθύνσεις Δασών να εγγράφουν τους δασεργάτες στο Μητρώο, να ελέγχουν τις αιτήσεις των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑΣΕ), να χορηγούν και να εκδίδουν ηλεκτρονικά τον ΚΑΚ για κάθε υπόχρεο εγγραφής στο Μητρώο.
  • Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑΣΕ) να εγγραφούν στο Μητρώο και να επιλέγουν από λίστα τους δασεργάτες μέλη τους.
  • Οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΕΔΑΣΕ) και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΥΔΑΣΟ) να εγγραφούν στο Μητρώο και να δηλώνουν τα μέλη τους.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet ή τους κωδικούς του μητρώου δασικών υπηρεσιών.


Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: