Καταγραφή και παρακολούθηση εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου / ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Μπορείτε να καταγράψετε τις μονάδες εξοπλισμού που υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ και να υποβάλετε τα ετήσια Ηλεκτρονικά Δελτία Ελέγχου Εξοπλισμού (ΗΔΕ).

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: