Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Αν έχετε επιχείρηση ή ανήκετε σε οργανισμό που διαχειρίζεται απόβλητα, μπορείτε να:

• δηλώσετε τα απόβλητα που διαχειρίζεστε και τις σχετικές άδειες
• υποβάλετε έκθεση αποβλήτων
• καταχωρίσετε τις εγκαταστάσεις σας και τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων

Θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή στο μητρώο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα: τηλ. 213-151-3162, e-mail wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: