Εγγραφή νομικών προσώπων στο μητρώο επιθεωρητών ενέργειας

Τα νομικά πρόσωπα - τεχνικές εταιρείες των οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι ενεργειακός επιθεωρητής μπορούν να κάνουν εγγραφή στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών για νομικά πρόσωπα.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: