Σύναψη ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχετε την δυνατότητα να συνάψετε ψηφιακής ψηφιακά την σύμβαση εργασίας σας. 

Οι προσλαμβανόμενοι έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε και να αποδεχτείτε ψηφιακά τη σύμβασή σας και στη συνέχεια να λάβετε έγκυρο αντίγραφο αυτής, που φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικού σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: