Αίτηση αλλαγής στοιχείων ταυτότητας

Δηλώστε τις αλλαγές στα στοιχεία ταυτότητας που αναφέρονται στο ταυτοποιητικό σας έγγραφο.

Θα χρειαστεί να επισυνάψετε 1 από τα παρακάτω έγγραφα:

  • διαβατήριο ή
  • ταυτότητα ή
  • ληξιαρχική πράξη γέννησης ή
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: