Συμπλήρωση στοιχείων κατάταξης στον Στρατό Ξηράς

Οι στρατεύσιμοι στον Στρατό Ξηράς μπορείτε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία για την παρουσίασή σας, ανάλογα με την Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) που ανήκετε.

Θα χρειαστείτε τον Αριθμό Στρατολογικού σας Μητρώου (ΑΣΜ).

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: