Μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας (για πάθηση διάρκειας μέχρι 4 μήνες)

Μπορείτε να αιτηθείτε την παραπομπή σας σε Επιτροπή Απαλλαγών, εφόσον αδυνατείτε για λόγους υγείας να καταταγείτε, μετά από πρόσκληση σε μονάδα κατάταξης.

Θα χρειαστείτε:

  • Τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • Ιατρική γνωμάτευση από το Φρουραρχείο (ή το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου που διαμένετε ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής η οποία εδρεύει στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές), από την οποία να προκύπτει ότι η πάθηση θα διαρκέσει μέχρι τέσσερις (4) μήνες.
  • Σημείωμα Κατάταξης 
  • Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν στην πάθησή σας (προαιρετικά).

Προθεσμία υποβολής:

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από τη σύνταξη της γνωμάτευσης του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύνταξη της Γνωμάτευσης της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής.  

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: