Διακοπή αναβολής στράτευσης λόγω σπουδών σε ανώτερη / ανώτατη σχολή για κύριες / μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές

Οι σπουδαστές ανώτερων και ανώτατων σχολών μπορείτε να ζητήσετε να διακοπεί η αναβολή στράτευσης που λάβατε για να σπουδάσετε, ακόμα και πριν ολοκληρώσετε τις σπουδές σας, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στα TAXISnet
  • να γνωρίζετε την στρατολογική υπηρεσία στην οποία ανήκετε
  • να γνωρίζεται τον ΑΦΜ και την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκετε
  • να γνωρίζεται τον ΑΜΚΑ σας
  • βεβαίωση σπουδών / πτυχίο εάν φοιτάτε σε ιδιωτική σχολή / σχολείο / ινστιτούτο επικυρωμένα από την αρμόδια κρατική αρχή
  • βεβαίωση σπουδών / πτυχίο εάν φοιτάτε σε αλλοδαπή σχολή / σχολείο / ινστιτούτο επικυρωμένα από για την γνησιότητα τους και επίσημα μεταφρασμένα
     

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: