Διακοπή αναβολής στράτευσης λόγω σπουδών

Οι σπουδαστές που έχετε λάβει αναβολή μπορείτε να ζητήσετε την διακοπή της.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της αναβολής κατάταξης που σας έχει χορηγηθεί.

Η Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) που θα καταταγείτε, εξαρτάται από το σώμα που θα υπηρετήσετε και περιγράφεται στις Πληροφορίες.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους της οικείας σχολής ή αντίγραφο πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: