Παράταση χρόνου βραχείας διαμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτης χώρας

Οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτης χώρας μπορείτε να πάρετε παράταση του χρόνου βραχείας διαμονής.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: