Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ

Οι ομογενείς από χώρες της τ. ΕΣΣΔ μπορείτε να πάρετε το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) για εσάς και τις οικογένειές σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: