Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Αλβανία

Οι ομογενείς από την Αλβανία μπορείτε να πάρετε το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) για εσάς και τις οικογένειές σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: