Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

Μπορείτε να αιτηθείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Η έκδοση πραγματοποιείται σε στάδια.
Μετά την υποβολή της αίτησης επανέρχεστε για να ελέγξετε την κατάσταση της στην ενότητα «υποβληθείσες αιτήσεις».

Η διαδικασία αφορά:

  • φυσικά πρόσωπα όπως ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και λοιπούς ιδιώτες
  • επιχειρήσεις απογεγραμμένες και αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: