Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων / οικοδομοτεχνικών έργων (eΕΦΚΑ)

Μπορείτε να αιτηθείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Η έκδοση πραγματοποιείται σε στάδια.
Μετά την υποβολή της αίτησης επανέρχεστε για να ελέγξετε την κατάσταση της στην ενότητα «υποβληθείσες αιτήσεις».

Η διαδικασία αφορά εργοδότες:

  • κοινών επιχειρήσεων
  • οικοδομοτεχνικών έργων

Θα χρειαστείτε θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας για την καταχώριση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: