Ασφαλιστική ενημερότητα

 

Μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητα, εύκολα και χωρίς καθυστερήσεις.

Εργοδότες

Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να κάνουν αίτηση με τους κωδικούς ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ.

Μη μισθωτοί

Μπορείτε να πάρετε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας 6 μηνών, αρκεί να έχετε καταβάλει τις απαιτητές εισφορές τον μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.

Μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση

Μισθωτοί ασφαλισμένοι που απασχολείστε παράλληλα και ως μη μισθωτοί μπορείτε να πάρετε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, αρκεί να έχετε καταβάλει τις απαιτητές εισφορές το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.

Επίσης, θα χρειαστεί να προσκομίσετε έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα) από το οποίο να προκύπτει αφενός ότι διατηρείτε την ιδιότητα του μισθωτού και αφετέρου το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών σας.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: