Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Αιτηθείτε το πιστοποιητικό που βεβαιώνει και πιστοποιεί την δικαστική σας φερεγγυότητα για την συμμετοχή σας σε δημόσιους διαγωνισμούς, λήψη δανείων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση.
Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 πιστοποιητικά.
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τα Δικαστικά καταστήματα:

  • Πρωτοδικείο Αθήνας
  • Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
  • Πρωτοδικείο Πειραιά

Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα Δικαστικά Καταστήματα.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: