Πιστοποιητικά και αντίγραφα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

Εκδώστε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό, τη βεβαίωση, το αντίγραφο ή το απόσπασμα πράξης και στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) που χρειάζεστε.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: