Διόρθωση έτους γέννησης στο μητρώο αρρένων

Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση του έτους γέννησής, που έχει καταχωριστεί για εσάς στο μητρώο αρρένων, στην περίπτωση που είτε:

  • διαφέρει από το έτος που αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη γέννησης σας
  • έγινε εσφαλμένος καθορισμός της ηλικίας σας
  • η καταχώριση της ηλικίας σας έγινε εσφαλμένα

Πότε υποβάλλετε αίτηση:
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνετε το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας σας ή οποτεδήποτε μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής σας υποχρέωσης ή τη νόμιμη απαλλαγή σας από αυτή.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.
  • ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ανάλογο πιστοποιητικό ξένης κρατικής Αρχής.
  • οποιαδήποτε άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ μαθητολόγια, ληξιαρχική πράξη γάμου-βαπτίσεως κ.τ.λ ).

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας