Μη ψηφιοποιημένα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για ηλεκτρονική αποστολή Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) που δεν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (ΕΤ).

Θα χρειαστεί:

  • να γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία του ΦΕΚ που θέλετε (έτος, τεύχος, αριθμός φύλλου)
  • να δηλώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου θα γίνει η αποστολή 

Με κάθε αίτηση μπορείτε να ζητήσετε έως 3 ΦΕΚ.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας