600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Συμβούλιο Διοίκησης της ΕΑΔ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου και τριών (3) Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Προυποθέσεις:

  • να διαθέτετε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή διεθνών σπουδών ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. Συνεκτιμώμενο προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) που αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή/και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείμενα
  • να διαθέτετε επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή/και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών
  • να διαθέτετε άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
  • να έχετε τα απαιτούμενα για τον διορισμό προσόντα τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού τους
  • να μην συντρέχουν στο πρόσωπο σας τα ρητώς αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 68-74 και στις όμοιες της παρ. 12 του άρθρου 88 του Ν. 4622/2019 κωλύματα διορισμού, καθώς και τα κωλύματα διορισμού των διατάξεων των άρθρων 5 και 8 του Ν. 3528/2007

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Με την οριστικοποίηση και υποβολή, θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και sms με την αίτησή σας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έληξε την Παρασκευή 02.02.2024 στις 23.59. Οι υποψήφιοι έχετε δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλετε ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής. Η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην παρούσα ηλεκτρονική εφαρμογή όπου και θα ανακοινωθεί ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Πληροφορίες υπηρεσίας