Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ για κατάρτιση εργαζόμενων

Οι πάροχοι κατάρτισης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕΙ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να συμμετάσχετε στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε 150.000 εργαζόμενους/μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και "πράσινες" δεξιότητες», στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανειδίκευσή του (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Πληροφορίες υπηρεσίας