Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης

Οι ενδιαφερόμενοι, πάροχοι πιστοποίησης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Πιστοποίηση Προσώπων και παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις αποκτηθείσες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες (προσόντα τους).

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες».

Πληροφορίες υπηρεσίας