Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για την εγγραφή σας στο Μητρώο  Παρόχων Κατάρτισης Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκειμένου να υλοποιήσετε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες».

Πληροφορίες υπηρεσίας