Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

Οι εγγεγραμένοι άνεργοι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων- Ανέργων για κατάρτιση μέσω  Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες».

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να:

  • είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι
  • έχετε ηλικία άνω των 18 ετών
  • είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελουμένων.

Θα χρειαστείτε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσετε ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει, από την 27/07/2022 και ώρα 17:00 και παραμένει ανοικτή έως τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.
Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλετε αίτηση έως και την 22/08/2022 και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθείτε στο Μητρώο Ωφελουμένων Α φάσης.

Πληροφορίες υπηρεσίας