Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για την εγγραφή σας στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές μαθητείας (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ. Η φοίτηση είναι διετής και περιλαμβάνει, πρόγραμμα εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.
Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο πραγματοποιείται με σύμβαση μαθητείας που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου), του μαθητευόμενου και της οικείας ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ.

Δικαίωμα εγγραφής στην A' τάξη των ΠΕΠΑΣ έχουν νέοι και νέες που:

  • κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου ή άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών
  • είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω
  • έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου β2 ή αντίστοιχο όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ)

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως και την Παρασκευή 27/10/2023 και ώρα 23:59.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΦΜ
  • τον ΑΜΚΑ
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • να επισυνάψετε τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Πληροφορίες υπηρεσίας